਍ℼ佄呃偙⁅瑨汭ਾ††格浴慬杮∽楶㸢 †㰠敨摡ਾ††††氼湩敲㵬椢潣≮栠敲㵦⼢慦楶潣⹮捩≯ਾ††††洼瑥⁡档牡敳㵴唢䙔㠭•㸯 †††㰠敭慴渠浡㵥瘢敩灷牯≴挠湯整瑮∽楷瑤㵨敤楶散眭摩桴‬湩瑩慩⵬捳污㵥∱⼠ਾ††††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽牰条慭•潣瑮湥㵴渢ⵯ慣档≥⼠ਾ††††洼瑥⁡潣瑮湥㵴眢摩桴搽癥捩ⵥ楷瑤㭨椠楮楴污猭慣敬ㄽ〮※慭楸畭⵭捳污㵥⸱㬰甠敳⵲捳污扡敬〽∻渠浡㵥瘢敩灷牯≴ਾ††††洼瑥⁡慮敭∽敤捳楲瑰潩≮挠湯整瑮∽䬠뫡璿焠ꎺ戠돃杮쐠쎑₡畅潲数湡圠浯湥洠맃⁡楧뫡榣㈠㄰ⴹ〲〲栠듃慮⁹鮻⁩桮뫡璥‮敋扯湯摧ㅡ㌲挮浯䌠뫡炭渠궺⁴桮湡⁨뾺⁴畱뫡₣牴믡掱琠祵뫡溿䔠牵灯慥潗敭醻⁩釄꫃慮⁹档귃桮砠ꇃ⁣桮뫡璥∮⼠ਾ††††洼瑥⁡慮敭∽敫睹牯獤•潣瑮湥㵴•뾺⁴畱뫡₣畅潲数湡圠浯湥‬뾺⁴畱뫡₣썢溳⁧釄ꇃ䔠牵灯慥潗敭Ɱ欠ⁱ畅潲数湡圠浯湥‬讻档琠楨쐠ꖺ⁵썢溳⁧釄ꇃ•㸯ऊ㰉敭慴渠浡㵥渢睥彳敫睹牯獤•潣瑮湥㵴•뾺⁴畱뫡₣畅潲数湡圠浯湥‬뾺⁴畱뫡₣썢溳⁧釄ꇃ䔠牵灯慥潗敭Ɱ欠ⁱ畅潲数湡圠浯湥‬讻档琠楨쐠ꖺ⁵썢溳⁧釄ꇃ•㸯 †††ਠउउ㰉楬歮爠汥∽慣潮楮慣≬栠敲㵦栢瑴獰⼺欯潥潢杮慤㈱⸳潣⽭敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡略潲数湡眭浯湥欭摢㘱㈵∳㸯ऊउउ㰉敭慴渠浡㵥愢瑵潨≲挠湯整瑮∽썋澨戠돃杮쐠쎑₡㈱∳⼠ਾउ洼瑥⁡慮敭∽扡瑳慲瑣•潣瑮湥㵴吢慲杮琠써溴⁧楴桮뫡溭쐠讻桮猠楯欠ꣃ썢溳⁧釄ꇃ栠ꃃ杮쐠Ꞻ⁵楖믡璇丠浡•㸯ऊ㰉敭慴渠浡㵥挢灯特杩瑨•潣瑮湥㵴䌢灯特杩瑨술₩〲〲戠⁹敋扯湯摧ㅡ㌲•㸯ऊ㰉敭慴渠浡㵥爢扯瑯≳挠湯整瑮∽湩敤ⱸ潦汬睯愬捲楨敶•㸯ऊ㰉敭慴渠浡㵥䜢潯汧扥瑯•潣瑮湥㵴椢摮硥昬汯潬≷⼠ਾउ洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽慃档ⵥ潣瑮潲≬挠湯整瑮∽畐汢捩•㸯ऊ㰉敭慴栠瑴⵰煥極㵶堢唭ⵁ潃灭瑡扩敬•潣瑮湥㵴䤢㵅摥敧㸢ऊ㰉敭慴栠瑴⵰煥極㵶䌢湯整瑮吭灹≥挠湯整瑮∽整瑸栯浴㭬挠慨獲瑥甽晴㠭•㸯ऊ㰉敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮氭湡畧条≥挠湯整瑮∽楶•㸯ऊਉउ氼湩敲㵬瀢敲潬摡•牨晥∽愯獳瑥⽳㡥㘴㈰㑥振獳是湯獴是湯慴敷潳敭眭扥潦瑮眮景㉦瘿㐽㘮㌮•獡∽潦瑮•祴数∽潦瑮眯景㉦•牣獯潳楲楧㹮ऊ㰉楬歮爠汥∽牰汥慯≤栠敲㵦⼢獡敳獴支㐸〶攲⼴獣⽳潦瑮⽳潒潢潴潃摮湥敳ⵤ敒畧慬⹲瑴≦愠㵳昢湯≴琠灹㵥昢湯⽴瑴≦挠潲獳牯杩湩ਾऊ㰉敭慴渠浡㵥朢潯汧ⵥ楳整瘭牥晩捩瑡潩≮挠湯整瑮∽樰䝐焲㤷㡷乗䨳䰷睍䍓塤塦䙫㡭湑瑖⵶捂ⵏ彙癵≷⼠ਾऊ㰉ⴡ䘭捡扥潯⵫㸭ऊ㰉敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧潬慣敬•潣瑮湥㵴瘢彩乖•㸯ऊ㰉敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楳整湟浡≥挠湯整瑮∽썋澨戠돃杮쐠쎑₡㈱∳⼠‾ऊ㰉敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楴汴≥挠湯整瑮∽뾺⁴畱뫡₣썢溳⁧釄ꇃ䔠牵灯慥潗敭〲㤱㈭㈰‰鮻⁩桮뫡璥•㸯ਠ††††洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯携獥牣灩楴湯•潣瑮湥㵴•뾺⁴畱뫡₣썢溳⁧釄ꇃ䔠牵灯慥潗敭썭憹朠ꎺ⁩〲㤱㈭㈰‰써涴渠祡洠믡榛渠ꖺ⹴䬠潥潢杮慤㈱⸳潣궺⁰桮뫡璭渠慨桮欠뫡璿焠ꎺ琠놻⁣畴뾺畅潲数湡圠浯湥琠믡榑쐠쎑涪渠祡挠써溭⁨썸採渠ꖺ⹴•㸯 †††㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧牵≬挠湯整瑮∽瑨灴㩳⼯敫扯湯摧ㅡ㌲挮浯欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤支牵灯慥⵮潷敭⵮扫ㅤ㔶㌲•㸯ऊ㰉敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧浩条≥挠湯整瑮∽•㸯ऊ㰉敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧祴数•潣瑮湥㵴愢瑲捩敬•㸯 †††㰠敭慴渠浡㵥挢牳ⵦ慰慲≭挠湯整瑮∽损牳≦ਾ††洼瑥⁡慮敭∽獣晲琭歯湥•潣瑮湥㵴漢㝘渷ㅮ㥰畮儲浬婦䥨扦地䕄と塷穫䝄䉓汶橋爷湨䘲㍢䜲扄䥇啶䤴硥南䕬䙁婍塁乮乯硰呱塁㌱牋坂㵁∽ਾ††††††††琼瑩敬䬾뫡璿焠ꎺ戠돃杮쐠쎑₡畅潲数湡圠浯湥㈠㄰ⴹ〲〲洠믡榛渠ꖺ㱴琯瑩敬ਾ††††氼湩牨晥∽愯獳瑥⽳戳㠹㙥昹振獳戯潯獴牴灡挮獳瘿ㄽ㌶㔱㘹㐵∵爠汥∽瑳汹獥敨瑥㸢㰊楬歮栠敲㵦⼢獡敳獴㔯㜵捡㥤⼲獣⽳瑳汹⹥獣㽳㵶㘱ㄳ㌸㈹〷•敲㵬猢祴敬桳敥≴ਾ氼湩牨晥∽愯獳瑥⽳㔵愷摣㈹振獳是湯⵴睡獥浯⹥業⹮獣㽳㵶㘱ㄳ㤵㔶㐴•敲㵬猢祴敬桳敥≴ाਉउℼⴭ䜠潬慢楳整琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ䜠潯汧⁥湁污瑹捩⁳ⴭਾउ猼牣灩⁴獡湹⁣牳㵣栢瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条慭慮敧⹲潣⽭瑧条樯㽳摩唽ⵁ㘱㜸㜵㘸ⴰ∱㰾猯牣灩㹴ऊ㰉捳楲瑰ਾउ†楷摮睯搮瑡䱡祡牥㴠眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲籼嬠㭝ऊ 映湵瑣潩瑧条⤨摻瑡䱡祡牥瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳紻ऊ 朠慴⡧樧❳‬敮⁷慄整⤨㬩ਊउ†瑧条✨潣普杩Ⱗ✠䅕ㄭ㠶㔷㠷〶ㄭ⤧਻उ⼼捳楲瑰ਾउउ猼牣灩⁴祴数∽灡汰捩瑡潩⽮摬樫潳≮ਾ筛∊捀湯整瑸㨢∠瑨灴⼺猯档浥⹡牯≧ਬ䀢祴数•›伢杲湡穩瑡潩≮ਬ產汲•›栢瑴㩰⼯敫扯湯摧ㅡ㌲挮浯∯ਬ氢杯≯㨉∠瑨灴㩳⼯敫扯湯摧ㅡ㌲挮浯琯敨敭⽳敤慦汵⽴浩条獥氯杯⹯湰≧ਬ挢湯慴瑣潐湩≴›ਜ਼੻䀢祴数㨢∠潃瑮捡側楯瑮Ⱒ∊整敬桰湯≥›⬢ⴱ㠴ⴰ㈶ⴴ㔲㔰Ⱒ∊潣瑮捡呴灹≥›挢獵潴敭⁲敳癲捩≥紊崊紊ਬ੻䀢潣瑮硥≴›栢瑴㩰⼯捳敨慭漮杲Ⱒ∊瑀灹≥›倢牥潳≮ਬ渢浡≥›䬢潥潢杮慤㈱∳ਬ產汲㨢∠瑨灴⼺欯潥潢杮慤㈱⸳潣⽭Ⱒ∊慳敭獁㨢嬠∊瑨灴㩳⼯睷⹷楰瑮牥獥⹴潣⽭敫扯湯摧ㅡ㌲⼴獟癡摥∯ਬ栢瑴獰⼺眯睷朮灡⹯湶瀯条⽥㜱㘷ㄳ㤴㄰㜲〴㌶㔷∶崊紊ਬ੻䀢潣瑮硥≴›栢瑴獰⼺猯档浥⹡牯≧ਬ䀢祴数㨢∠潌慣䉬獵湩獥≳ਬ渢浡≥›䬢潥潢杮慤㈱∳ਬ椢慭敧㨢∠瑨灴㩳⼯敫扯湯摧ㅡ㌲挮浯琯敨敭⽳敤慦汵⽴浩条獥氯杯⹯湰≧ਬ䀢摩㨢∠瑨灴⼺欯潥潢杮慤㈱⸳潣⽭Ⱒ∊牵≬›栢瑴㩰⼯敫扯湯摧ㅡ㌲挮浯∯ਬ搢獥牣灩楴湯㨢䬢ꣃ썢溳⁧釄ꇃㄠ㌲ⴠ匠楯欠ꣃ桮ꃃ挠ꇃⱩ渠궺釄믡溋⁨썢溳⁧釄ꇃ挠써溭⁨썸採渠ꖺ⁴ꖺ⁴ꎺ挠ꇃ⁣楧뫡榣쐠ꖺ⁵李ꆺ⁩ꆺ杮䄠桮‬畂摮獥楬慧‬慌䰠杩ⱡ䰠杩敵‬썃為䌠ⰱ嘠䰠慥畧⹥⸮Ⱒ∊整敬桰湯≥›⬢ⴱ㠴ⴰ㈶ⴴ㔲㔰Ⱒ∊牰捩剥湡敧㨢∠␤Ⱒ∊摡牤獥≳›੻䀢祴数㨢∠潐瑳污摁牤獥≳ਬ猢牴敥䅴摤敲獳㨢∠썔憲琠써炡丠썧榴匠潡ⴠ匠慴⁲潔敷Ⱳ쐠욑鶻杮䐠냆ꇆ杮쐠쎐溬⁨李螻ⴠ倠왨鶻杮夠꫃썈憲ⴠ儠궺Ꞻ⁵楇뫡禥ⴠ䠠ꃃ丠믡榙Ⱒ∊摡牤獥䱳捯污瑩≹›䠢ꃃ丠믡榙Ⱒ∊潰瑳污潃敤㨢∠〱〰〰Ⱒ∊慭湩湅楴祴晏慐敧㨢栢瑴獰⼺术潯朮⽬慭獰爯㡒䱶乗扮㕆䈹樴㥗Ⱒ∊摡牤獥䍳畯瑮祲㨢∠乖索ਬ朢潥㨢笠∊瑀灹≥›䜢潥潃牯楤慮整≳ਬ氢瑡瑩摵≥›ㄲ〮㐲㔹㈴ਬ氢湯楧畴敤㨢ㄠ㔰㜮ㄹ㘱㤴紊ਬ漢数楮杮潈牵即数楣楦慣楴湯㨢笠∊瑀灹≥›伢数楮杮潈牵即数楣楦慣楴湯Ⱒ∊慤佹坦敥≫›ਜ਼䴢湯慤≹ਬ吢敵摳祡Ⱒ∊敗湤獥慤≹ਬ吢畨獲慤≹ਬ䘢楲慤≹ਬ匢瑡牵慤≹崊ਬ漢数獮㨢∠㜰〺∰ਬ挢潬敳≳›㈢㨳〳ਢ੽੽੝⼼捳楲瑰ਾ††⼼敨摡ਾ††戼摯㹹 †ਠ††搼癩挠慬獳∽潴彰慢≲ਾ††搼癩挠慬獳∽牧摩ㄱ〲戠硯晟晦瀠摡㕟ㅟ‰汣慥晲硩㸢 †††㰠楤⁶汣獡㵳氢杯彯潴彰慭湩㸢ऊउउ㰉⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽썋澨渠써₠썣榡栠듃慮ⱹ丠궺釄믡溋⁨潳⁩썫澨戠돃杮쐠쎑ⲡ琠믡₷螻挠냆믡掣•瑳汹㵥搢獩汰祡›湩楬敮戭潬正※敨杩瑨›㔷硰眻摩桴㌺〳硰㸢ऊउ㰉浩⁧牳㵣⼢桴浥獥搯晥畡瑬椯慭敧⽳潬潧瀮杮•汣獡㵳洢楡⵮潬潧⼢ਾउ㰉愯ਾउ †††††㰠ⴡ‭†††††㰠楤⁶汣獡㵳爢杩瑨瑟灯慢⁲牦㸢ⴭਾℼⴭ††††††††愼栠敲㵦ⴢ㸭ℼⴭ•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢景汯潬≷挠慬獳∽潳楣污瑟灯椠潣彮扦•楴汴㵥䘢捡扥潯≫ⴾ㸭㰊ⴡ‭†††††††††㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦昭捡扥潯≫愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩ⴭਾℼⴭ††††††††⼼㹡ⴭਾℼⴭ††††††††愼栠敲㵦ⴢ㸭ℼⴭ•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢景汯潬≷挠慬獳∽潳楣污瑟灯椠潣彮汧≥琠瑩敬∽潙瑵扵≥ⴾ㸭㰊ⴡ‭†††††††††㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦礭畯畴敢瀭慬≹愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩ⴭਾℼⴭ††††††††⼼㹡ⴭਾℼⴭ††††††††愼栠敲㵦ⴢ㸭ℼⴭ•慴杲瑥∽扟慬歮•敲㵬渢景汯潬≷挠慬獳∽潳楣污瑟灯椠潣彮睴•楴汴㵥吢楷瑴牥㸢ⴭਾℼⴭ††††††††††椼挠慬獳∽慦映ⵡ睴瑩整≲愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩ⴭਾℼⴭ††††††††⼼㹡ⴭਾℼⴭ††††††††搼癩椠㵤琢摯祡慤整•汣獡㵳搢瑡瑥浩≥猠祴敬∽潦瑮猭穩㩥ㄠ瀲㭸潣潬㩲⌠㤹㬹汦慯㩴爠杩瑨眻摩桴›〱┰活牡楧⵮潴㩰㜠硰∻ⴾ㸭ℼⴭ⼼楤㹶ⴭਾℼⴭ††††††⼼楤㹶ⴭਾउ㰉楤⁶汣獡㵳爢杩瑨瑟灯慢⁲牦㸢 †††††††㰠楤⁶汣獡㵳栢摩敤⵮獸栠摩敤⵮浳•摩∽ⵤ楶⵰潴≰ਾ††††††††††††††††††⼼楤㹶ऊउ⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ††⼼楤㹶㰊搯癩ਾ †㰠楤⁶摩∽敤歳潴⵰楶⵰敲潬摡眭慲灰牥㸢 †††㰠楤⁶汣獡㵳搢獥瑫灯瘭灩爭汥慯ⵤ湩敮≲ਾ††††††戼瑵潴汣獡㵳挢潬敳搭獥瑫灯瘭灩爭汥慯≤堾⼼畢瑴湯ਾ††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺琯㡡⸸潣⽭牰浯瑯潩⽮愿琽㡡弸灣ⵤ敫扯湯摧ㅡ㌲潣⵭牰汥慯ⵤ彭畡♧瑵彭慣灭楡湧挽摰甦浴獟畯捲㵥敫扯湯摧ㅡ㌲挮浯甦浴浟摥畩㵭牰汥慯ⵤ♭瑵彭整浲愽杵甦浴损湯整瑮欽≭琠牡敧㵴弢汢湡≫挠慬獳∽慢湮牥氭湩≫椠㵤猢潨⵷摡⵳㐳㸢 †††††††††㰠浩⁧汣獡㵳爢獥潰獮癩≥猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡敫扯湯摧ㅡ㌲挮浯愯獤瑟畨扭㈯㈰⼱㈱ㄯ⼶ㄶ扢戴挰愰扢彤㘱㤳㘶㌴㘹朮晩•污㵴儢ꎺ杮挠ꇃ≯ਾ††††††††⼼㹡††††⼼楤㹶 †㰠搯癩ਾ††格慥敤⁲汣獡㵳戢捡彫敨摡牥㸢搼癩挠慬獳∽楦數彤敨摡㸢搼癩挠慬獳∽牧摩ㄱ〲挠敬牡楦≸㰾楤⁶汣獡㵳氢晥彴慮≶㰾楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥猠潨彷敭畮映≬漠据楬正∽祭畆据楴湯琨楨⥳㸢搼癩挠慬獳∽慢ㅲ㸢⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽慢㉲㸢⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽慢㍲㸢⼼楤㹶⼼楤㹶渼癡挠慬獳∽汦洠湥彵慭湩㸢甼㹬氼⁩汣獡㵳愢瑣癩≥㰾⁡牨晥∽∯挠慬獳∽潨敭㸢椼挠慬獳∽慦映ⵡ潨敭•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥猠祴敬∽楷瑤㩨㠱硰栻楥桧㩴〲硰搻獩汰祡椺汮湩ⵥ汢捯㭫㸢⼼㹩⼼㹡⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥∽港慨⵮楤桮戭湯ⵧ慤栮浴≬举궺釄믡溋⁨썢溳⁧釄ꇃ⼼㹡⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽琯畲ⵣ楴灥戭湯ⵧ慤栭浯渭祡挭〷栮浴❬吾놻⁣楴뫡炿戠돃杮쐠쎑㲡愯㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潳⵩敫ⵯ潢杮搭ⵡ㝣⸴瑨汭㸧潓⁩썫澨砠썩溪ⴠ吠ꃃ⁩覻㱵愯㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潳⵩敫ⵯ桰瑡札捯挭㘷栮浴❬匾楯欠ꣃ桰뫡璡朠돃㱣愯㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ档畡愭挭〴栮浴❬䌾써疢쌠㲁愯㰾汵挠慬獳∽畳形敭畮∱㰾楬㰾⁡牨晥✽戯湯ⵧ慤挭慨⵵⽡晡ⵣ档浡楰湯⵳敬条敵挭㌶栮浴❬䄾䍆䌠慨灭潩獮䰠慥畧㱥愯㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ档畡愭愯捦挭灵挭㐶栮浴❬䄾䍆䌠灵⼼㹡⼼楬㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽戯湯ⵧ慤礭挭〳栮浴❬䈾돃杮쐠쎑₡鷃⼼㹡甼汣獡㵳猢扵浟湥ㅵ㸢氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ⽹敳楲ⵥⵡ㕣⸳瑨汭㸧敓楲⁥㱁愯㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ⽹敳楲ⵥⵢ㕣⸴瑨汭㸧敓楲⁥㱂愯㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ⽹畣⵰畱捯札慩椭慴楬ⵡ㕣⸵瑨汭㸧썃為焠醻⁣楧⁡鷃⼼㹡⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽戯湯ⵧ慤礭猯敩⵵畣⵰瑩污慩挭㘵栮浴❬匾썩疪挠뫃⁰鷃⼼㹡⼼楬㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽戯湯ⵧ慤搭捵挭㠲栮浴❬䈾돃杮쐠쎑₡郄믡掩⼼㹡甼汣獡㵳猢扵浟湥ㅵ㸢氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ畤⽣畢摮獥楬慧挭㤴栮浴❬䈾湵敤汳杩㱡愯㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ畤⽣慨杮㈭搭捵挭〵栮浴❬䠾뫡溡⁧′郄믡掩⼼㹡⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽戯湯ⵧ慤搭捵振灵焭潵ⵣ楧ⵡ畤ⵣ㕣⸱瑨汭㸧썃為焠醻⁣楧⁡郄믡掩⼼㹡⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽戯湯ⵧ慤搭捵猯敩⵵畣⵰畤ⵣ㕣⸲瑨汭㸧楓꫃⁵썣為쐠ꦻ㱣愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡挭⸱瑨汭㸧楖믡璇丠浡⼼㹡甼汣獡㵳猢扵浟湥ㅵ㸢氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡瘯氭慥畧ⵥ㉣⸳瑨汭㸧⁖敌条敵㈠㈰㰰愯㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡振灵焭潵ⵣ楧ⵡ㉣⸴瑨汭㸧썃為焠醻⁣楧㱡愯㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ楶瑥渭浡栯湡ⵧ桮瑡焭潵ⵣ楧ⵡ㍣⸵瑨汭㸧ꆺ杮渠ꖺ⁴畑믡掑朠慩⼼㹡⼼楬㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽戯湯ⵧ慤挭慨⵵畡挭ㄳ栮浴❬䌾써疢쌠疂⼼㹡甼汣獡㵳猢扵浟湥ㅵ㸢氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ档畡愭⽵敵慦渭瑡潩獮氭慥畧ⵥ㕣⸹瑨汭㸧䕕䅆丠瑡潩獮䰠慥畧㱥愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ慴⵹慢⵮桮ⵡ㍣⸷瑨汭㸧썔禢䈠湡丠慨⼼㹡甼汣獡㵳猢扵浟湥ㅵ㸢氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ慴⵹慢⵮桮⽡慬氭杩ⵡ㍣⸶瑨汭㸧慌䰠杩㱡愯㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潢杮搭ⵡ慴⵹慢⵮桮⽡畣⵰桮ⵡ當ⵡ慴⵹慢⵮桮ⵡ㍣⸸瑨汭㸧썃為渠써₠當⁡썔禢䈠湡丠慨⼼㹡⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽戯湯ⵧ慤琭祡戭湡渭慨氯ⵡ楬慧㈭挭㜵栮浴❬䰾⁡楌慧㈠⼼㹡⼼楬㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾⁡汣獡㵳挢瑡ⵥ潭敲•牨晥∽慪慶捳楲瑰㬺㸢椼挠慬獳∽慦映ⵡ慢獲•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥㰾椯㰾愯㰾汵挠慬獳✽畳形敭畮✱㰾楬㰾⁡牨晥✽戯湯ⵧ慤瀭慨⵰㉣⸹瑨汭㸧썂溳⁧釄ꇃ倠써炡⼼㹡⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽戯湯ⵧ慤愭桮挭⸲瑨汭㸧썂溳⁧釄ꇃ䄠桮⼼㹡⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽振灵挭ⴱ档浡楰湯氭慥畧ⵥ㍣⸲瑨汭㸧畃⁰ㅃⴠ䌠慨灭潩敌条敵⼼㹡⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽术慩⵩桫捡挭㤳栮浴❬䜾ꎺ⁩桫ꇃ㱣愯㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧畣⵰㉣攭牵灯ⵡ敬条敵挭㌳栮浴❬䌾灵䌠′‭畅潲慰䰠慥畧㱥愯㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潳⵩敫ⵯ档慵⵮敫ⵯ桴浯栭浯渭祡挭ㄸ栮浴❬匾楯欠ꣃ档ꦺ桴ꇆ桮뫡璥⼼㹡⼼楬㰾楬㰾甯㹬⼼慮㹶⼼楤㹶⼼楤㹶⼼楤㹶⼼敨摡牥ਾ搼癩挠慬獳∽牧摩ㄱ〲挠敬牡楦≸ਾ††搼癩挠慬獳∽慢湮牥瘭眭慲灰牥栠摩敤⵮獸栠摩敤⵮浳•摩∽慢湮牥瘭眭慲灰牥㸢 †††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷扦㠸畣⹰潣⽭楶嘭⽎捁潣湵⽴敒楧瑳牥㼯晡楦楬瑡䥥㵤㔲ㄳ•慴杲瑥∽扟慬歮•汣獡㵳戢湡敮⵲楬歮•摩∽桳睯愭獤㌭∸ਾ††††††††††椼杭挠慬獳∽敲灳湯楳敶•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩欮潥潢杮慤㈱⸳潣⽭摡彳桴浵⽢〲ㄲ〯⼹〱㘯㌱㙢攴攴摦捦ㅟ㌶㈱㈸〴⸴楧≦愠瑬∽畑뫡溣⁧썣澡㸢 †††††††㰠愯‾†††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷扦㠸畣⹰潣⽭楶嘭⽎捁潣湵⽴敒楧瑳牥㼯晡楦楬瑡䥥㵤㔲ㄳ•慴杲瑥∽扟慬歮•汣獡㵳戢湡敮⵲楬歮•摩∽桳睯愭獤㌭∹ਾ††††††††††椼杭挠慬獳∽敲灳湯楳敶•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩欮潥潢杮慤㈱⸳潣⽭摡彳桴浵⽢〲ㄲ〯⼹〱㘯㌱㙢ㄵ㌴ㄲ晣ㅟ㌶㈱㈸㔴⸲楧≦愠瑬∽畑뫡溣⁧썣澡㸢 †††††††㰠愯‾†††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷扦㠸畣⹰潣⽭楶嘭⽎捁潣湵⽴敒楧瑳牥㼯晡楦楬瑡䥥㵤㔲ㄳ•慴杲瑥∽扟慬歮•汣獡㵳戢湡敮⵲楬歮•摩∽桳睯愭獤㐭∰ਾ††††††††††椼杭挠慬獳∽敲灳湯楳敶•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩欮潥潢杮慤㈱⸳潣⽭摡彳桴浵⽢〲ㄲ〯⼹〱㘯㌱㙢㈵〵㐴攳ㅟ㌶㈱㈸㘴⸹楧≦愠瑬∽畑뫡溣⁧썣澡㸢 †††††††㰠愯‾†††††††††††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷扦㠸畣⹰潣⽭楶嘭⽎捁潣湵⽴敒楧瑳牥㼯晡楦楬瑡䥥㵤㔲ㄳ•慴杲瑥∽扟慬歮•汣獡㵳戢湡敮⵲楬歮•摩∽桳睯愭獤㐭∱ਾ††††††††††椼杭挠慬獳∽敲灳湯楳敶•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩欮潥潢杮慤㈱⸳潣⽭摡彳桴浵⽢〲ㄲ〯⼹〱㘯㌱㙢㌵㠵㕤㔲ㅟ㌶㈱㈸㠴⸵楧≦愠瑬∽畑뫡溣⁧썣澡㸢 †††††††㰠愯‾†††††㰠搯癩ਾ⼼楤㹶ਊ††搼癩挠慬獳∽楳敤慢⵲敬瑦昭硩摥愠晦硩栠摩敤⵮獸栠摩敤⵮浳㸢 †††㰠⁡牨晥∽∣琠牡敧㵴弢汢湡≫挠慬獳∽慢湮牥氭湩≫椠㵤猢潨⵷摡⵳㔴㸢 †††††††††㰠浩⁧汣獡㵳爢獥潰獮癩≥猠捲∽瑨灴㩳⼯敭楤⹡敫扯湯摧ㅡ㌲挮浯愯獤瑟畨扭㈯㈰⼱㤰ㄯ⼰ㄶ戳㘶㜹敢ㄲ彥㘱ㄳ㠲㠲㤳朮晩•污㵴儢ꎺ杮挠ꇃ≯ਾ††††††††⼼㹡††⼼楤㹶ਊ††搼癩挠慬獳∽楳敤慢⵲楲桧⵴楦數⁤晡楦⁸楨摤湥砭⁳楨摤湥猭≭ਾ††††愼栠敲㵦⌢•慴杲瑥∽扟慬歮•汣獡㵳戢湡敮⵲楬歮•摩∽桳睯愭獤㐭∶ਾ††††††††††椼杭挠慬獳∽敲灳湯楳敶•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩欮潥潢杮慤㈱⸳潣⽭摡彳桴浵⽢〲ㄲ〯⼹〱㘯㌱㙢搶㜶ㄱ㍥ㅟ㌶㈱㈸〹⸲楧≦愠瑬∽畑뫡溣⁧썣澡㸢 †††††††㰠愯‾†㰠搯癩ਾ †㰠楤⁶汣獡㵳氢癩獥潣敲㸢 †㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ㅤ㈱‰汣慥晲硩㸢 †††㰠⁡牨晥∽氯癩獥潣敲•汣獡㵳氢湩⵫潴≰ਾℼⴭ††††††猼慰㹮椼杭猠祴敬∽慭杲湩戭瑯潴㩭ⴠ瀴≸猠捲∽琯敨敭⽳敤慦汵⽴浩条獥氯癩ⵥ捳牯⹥楧≦‾⼼灳湡ⴾ㸭 †††††䰠癩獥潣敲 †††㰠愯ਾ††††愼栠敲㵦⼢楬档琭楨搭畡戭湯ⵧ慤•汣獡㵳氢湩⵫潴≰ਾℼⴭ††††††猼慰汣獡㵳猢牰瑩⁥慣敬摮牡㸢⼼灳湡ⴾ㸭 †††††䰠믡掋⁨桴⁩釄뫡疥⼼㹡 †††㰠੡††††††††牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤•汣獡㵳氢湩⵫潴≰ਾℼⴭ††††††猼慰汣獡㵳猢牰瑩⁥楬敶爭獥汵≴㰾猯慰㹮ⴭਾ††††††뾺⁴畱뫡㲣愯ਾ††††愼栠敲㵦⼢敫ⵯ潢杮搭≡挠慬獳∽楬歮琭灯㸢㰊ⴡ‭†††††㰠灳湡挠慬獳∽灳楲整欠潥戭湯ⵧ慤㸢⼼灳湡ⴾ㸭 †††††䬠ꣃ㱯愯ਾ †††㰠⁡牨晥∽戯湡ⵧ數⵰慨杮戭湯ⵧ慤•汣獡㵳氢湩⵫潴≰ਾℼⴭ††††††猼慰汣獡㵳猢牰瑩⁥瑳湡楤杮㸢⼼灳湡ⴾ㸭 †††††䈠䡘戠돃杮쐠쎑㲡愯ਾℼⴭ††††愼ⴭਾℼⴭ††††††††牨晥∽搯⵵潤湡欭瑥焭慵•汣獡㵳氢湩⵫潴≰ⴾ㸭㰊ⴡ‭†††††††䌠畨썹溪朠慩搠믡₱釄썯溡⼼㹡ⴭਾ††⼼楤㹶㰊搯癩ਾ††猼祴敬⌾㙍㘵㠶匶牣灩剴潯䍴〱㐳㤷″浻湩栭楥桧㩴㌠〰硰紻⼼瑳汹㹥ਊ††㰊慭湩挠慬獳∽潣瑮湥彴慭湩挠湯整瑮浟换瑡⁥⵷楬敶獲潣敲㸢 †㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ㅤ㈱‰汣慥晲硩戠硯晟晦瀠摡ㅟ∰ਾ††††搼癩挠慬獳∽牧摩㐹‰汦∠ਾ††††††猼捥楴湯挠慬獳∽汣慥晲硩挠湯整瑮扟硯桟浯≥ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽慣整潧祲浟楡彮楴汴⁥慣整潧祲浟楡彮摢瑱㸢 †††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽牔湡⁧档믡⊧ਾ††††††††††††††猼慰㹮牔湡⁧档믡㲧猯慰㹮 †††††††††㰠愯ਾ††††椼挠慬獳∽慦映ⵡ湡汧ⵥ楲桧≴愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩††††††愼栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭≡琠瑩敬∽뾺⁴畱뫡₣썢溳⁧釄ꇃ㸢 †††††††††††††㰠灳湡䬾뫡璿焠ꎺ戠돃杮쐠쎑㲡猯慰㹮 †††††††††㰠愯ਾ††††椼挠慬獳∽慦映ⵡ湡汧ⵥ楲桧≴愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩††††††愼栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡略潲数湡眭浯湥欭摢㘱㈵∳琠瑩敬∽畅潲数湡圠浯湥㸢 †††††††††††††㰠瑳潲杮䔾牵灯慥潗敭㱮猯牴湯㹧 †††††††††㰠愯ਾ††††††⼼楤㹶ਊ††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩洠牡扟瑯潴㉭∰ਾ††††††††††格‱汣獡㵳琢瑩敬损瑡彥湩敤⁸汦㸢뾺⁴畱뫡₣썢溳⁧釄ꇃ䔠牵灯慥潗敭〲㤱㈭㈰‰鮻⁩桮뫡璥⼼ㅨਾ††††††††⼼楤㹶ਊ††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽慴ⵢ慭捴⁨汣慥≲ਾ††愼挠慬獳∽•牨晥∽氯捩⵨桴⵩慤⵵潢杮搭⽡略潲数湡眭浯湥欭摢㘱㈵∳ਾ††††讻档琠楨쐠ꖺੵ††⼼㹡 †㰠⁡汣獡㵳愢瑣癩≥栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡略潲数湡眭浯湥欭摢㘱㈵∳ਾ††††뾺⁴畱뫡ણ††⼼㹡 †㰠⁡汣獡㵳∢栠敲㵦⼢敫ⵯ潢杮搭㽡摩ㄽ㔶㌲猦畬㵧略潲数湡眭浯湥㸢 †††吠믡₷螻欠ꣃ੯††⼼㹡 †㰠⁡汣獡㵳∢栠敲㵦⼢慢杮砭灥栭湡ⵧ潢杮搭⽡略潲数湡眭浯湥欭摢㘱㈵∳ਾ††††塂ੈ††⼼㹡㰊搯癩ਾ†††††††† †††††††㰠楤⁶汣獡㵳猢扵洭湥≵ਾ††††††††††甼汣獡㵳∢ਾ††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭≡䠾듃慮㱹愯㰾氯㹩 †††††††††††††††††††††††††㰠楬㰾⁡牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤港慧⵹〲ㄲㄭⴲ㘲㸢썈涴焠慵⼼㹡⼼楬ਾ††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡杮祡㈭㈰ⴱ㈱㈭∵㈾⼵㈱⼼㹡⼼楬ਾ††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡杮祡㈭㈰ⴱ㈱㈭∴㈾⼴㈱⼼㹡⼼楬ਾ††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡杮祡㈭㈰ⴱ㈱㈭∳㈾⼳㈱⼼㹡⼼楬ਾ††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡杮祡㈭㈰ⴱ㈱㈭∲㈾⼲㈱⼼㹡⼼楬ਾ††††††††††††††††††††††††††氼㹩愼栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡杮祡㈭㈰ⴱ㈱㈭∱㈾⼱㈱⼼㹡⼼楬ਾ††††††††††††††††††††††⼼汵ਾ††††††††⼼楤㹶ਊ††††††††搼癩挠慬獳∽慴ⵢ慭捴⁨汣慥≲ਾ††††††††愼†汣獡㵳∢栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡杮慯⵩慨杮愭桮欭摢㘱㤳㸢 †††††††䄠桮††††††⼼㹡 †††††††††㰠⁡挠慬獳∽•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤氯ⵡ楬慧欭摢ㄱ㐳㸢 †††††††吠乂††††††⼼㹡 †††††††††㰠⁡挠慬獳∽•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤戯湵敤汳杩ⵡ扫ㅤ㠸㸢 †††††††쐠ꦻ⁣†††††㰠愯ਾ††††††††††愼†汣獡㵳∢栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡敳楲ⵥⵡ扫ㅤ㌴∷ਾ††††††††鷃††††††⼼㹡 †††††††††㰠⁡挠慬獳∽•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤氯杩敵ㄭ欭摢ㄱ㈱㸢 †††††††倠써炡††††††⼼㹡 †††††††††㰠⁡挠慬獳∽•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤瘯敬条敵欭摢㘱㜶∹ਾ††††††††ⵖ敌条敵††††††⼼㹡 †††††††††㰠⁡挠慬獳∽•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤振灵挭ⴱ档畡愭⵵扫ㅤ〳㐱㸢 †††††††䌠‱†††††㰠愯ਾ††††††††††愼†汣獡㵳∢栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡畣⵰㉣挭慨⵵畡欭摢㌱ㄱ∵ਾ††††††††㉃††††††⼼㹡 †††††††††㰠⁡挠慬獳∽•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤振灵昭ⵡ扫ㅤ㤰∹ਾ††††††††䅆䌠灵††††††⼼㹡 †††††††††㰠⁡挠慬獳∽•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤栯湡焭潵ⵣ扫ㅤㄵ∶ਾ††††††††썈溠儠醻⁣†††††㰠愯ਾ††††††††††愼†汣獡㵳∢栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡摶東渭慨⵴慢⵮扫ㅤ㈵∷ਾ††††††††桎뫡璭䈠뫡溣††††††⼼㹡 †††††††††㰠⁡挠慬獳∽•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤琯慨⵩慬⵮扫ㅤ〰㜷㸢 †††††††吠써榡䰠湡††††††⼼㹡 †††††††††㰠⁡挠慬獳∽•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤琯畲杮焭潵ⵣ扫ㅤ㘰∶ਾ††††††††牔湵⁧畑믡掑††††††⼼㹡 †††††††††㰠⁡挠慬獳∽•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤港慨渭桧ⵥ祭洭獬欭摢ㄱ㌲㸢 †††††††䴠믡₹䱍⁓†††††㰠愯ਾ††††††††††愼†汣獡㵳∢栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡摶東甭ⵣ扫ㅤ㜳㈲㸢 †††††††쌠掚††††††⼼㹡 †††††††††㰠⁡挠慬獳∽•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤术慩ⵯ畨⵵畱捯琭ⵥ扫ㅤ㐱∵ਾ††††††††楇潡栠믡疯䌠䉌††††††⼼㹡 †††††††††㰠⁡挠慬獳∽•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤瘯⵬潷汲ⵤ畣⵰癫挭慨⵵ⵡ扫ㅤ㐸㠶㸢 †††††††圠牯摬䌠灵挠써疢쌠₁†††††㰠愯ਾ††††††††††愼†汣獡㵳∢栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡汶眭牯摬挭灵欭⵶档畡愭⵵扫ㅤ㔰ㄶ㸢 †††††††圠牯摬䌠灵挠써疢쌠疂††††††⼼㹡 †††††††††㰠⁡挠慬獳∽•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤瘯⵬潷汲ⵤ畣⵰癫渭浡洭⵹扫ㅤ㔲㌶㸢 †††††††圠牯摬䌠灵丠浡䴠믡₹†††††㰠愯ਾ††††††††††愼†汣獡㵳∢栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡敵慦渭瑡潩獮氭慥畧ⵥ扫ㅤ㘴ㄸ∹ਾ††††††††慎楴湯⁳敌条敵††††††⼼㹡 †††㰠搯癩ਾ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳稢湯ⵥ潮楴散㸢 †††††††††䬠뫡璿焠ꎺ戠돃杮쐠쎑₡畅潲数湡圠浯湥渠菄〲㤱㈭㈰‰鮻⁩桮뫡璥栠듃慮⹹䬠潥潢杮慤㈱⸳潣궺⁰桮뫡璭欠뫡璿焠ꎺ琠놻⁣畴뾺썣採琠궺釄뫡疥琠뫡榡朠ꎺ⁩畅潲数湡圠浯湥䌠썈亍⁈썘䎁渠ꖺ⹴堠浥䬠ⁱ쑂Ⲑ氠믡掋⁨桴⁩釄뫡疥‬ꎺ杮砠뫡炿栠뫡溡Ⱨ猠楯欠ꣃ썢溳⁧釄ꇃ栠썯溠琠썯溠琠믡₱釄믡溙⹧††††††††⼼楤㹶ਊ††††††⼼敳瑣潩㹮ਊ††††††猼捥楴湯挠慬獳∽汣慥晲硩挠湯整瑮扟硯桟浯≥ਾ††††††††搼癩挠慬獳∽楬瑳猭档摥汵ⵥ污≬ਾ†††††††††† †㰠慴汢⁥汣獡㵳氢獩楴杮洭瑡档•散汬慰摤湩㵧㐢•散汬灳捡湩㵧〢•楷瑤㵨ㄢ〰∥戠牯敤㵲〢㸢 †††㰠扴摯㹹 †††㰠牴挠慬獳∽潲⵷敨摡牥㸢 †††††㰠摴吾鶻⁩楧湡⼼摴ਾ††††††琼㹤ꎺ杮⼼摴ਾ††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢⼼摴ਾ††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢呆⼼摴ਾ††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢⼼摴ਾ††††††ℼⴭ琼㹤桃믡㲧琯㹤 †††††㰠摴吾믡₷螻⼼摴ਾ††††††琼㹤桋ꇃ档⼼摴ⴾ㸭 †††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䠾㱔琯㹤 †††㰠琯㹲 †††††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷癥湥㸢 †††††††††㰠摴挠汯灳湡∽∷愠楬湧∽散瑮牥㸢猼牴湯⁧瑳汹㵥挢汯牯刺摥㸢 †††††††††††††吠ꦻ琠냆‬李ꃃ⁹㜲ㄯ⼰〲ㄲ⼼瑳潲杮㰾琯㹤 †††††††㰠琯㹲 †††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷攠敶≮ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼷〱〠㨰〰⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱁琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢捓瑯慬摮⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫猭潣汴湡ⵤ畮甭㤱瘭⵳敮桴牥慬摮⵳畮甭㤱欭摢㘳㠱㤸㈰∴〾㌭⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴举瑥敨汲湡獤⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤〨ㄭ㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷∠ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼷〱〠㨰〰⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱁琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢歕慲湩⁥渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱歵慲湩ⵥ畮甭㤱瘭⵳畡瑳楲ⵡ畮甭㤱欭摢㜳㠱㤸㈰∵〾ㄭ⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴䄾獵牴慩⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤〨〭㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷癥湥㸢 †††††††††㰠摴挠汯灳湡∽∷愠楬湧∽散瑮牥㸢猼牴湯⁧瑳汹㵥挢汯牯刺摥㸢 †††††††††††††吠ꦻ戠ⱡ丠썧禠㈠⼶〱㈯㈰㰱猯牴湯㹧⼼摴ਾ††††††††⼼牴ਾ††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭癥湥㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㘲ㄯ‰ㄲ〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䐾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴刾浯湡慩⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫爭浯湡慩渭⵵ㅵⴹ獶椭牳敡⵬畮甭㤱欭摢㜴㠷㤸㈰∱ㄾ〭⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴䤾牳敡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴱ⤰⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㘲ㄯ‰〲〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䜾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䄾敺扲楡慪渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱穡牥慢橩湡渭⵵ㅵⴹ獶瀭汯湡ⵤ畮甭㤱欭摢㈳㠵㤸㈰∴〾㈭⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴倾汯湡⁤渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤰⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭癥湥㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㘲ㄯ‰〲〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䜾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䤾慴祬⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫椭慴祬渭⵵ㅵⴹ獶渭牯慷⵹畮甭㤱欭摢㌳㠵㤸㈰∵ㄾㄭ⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴举牯慷⁹渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴱ⤰⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㘲ㄯ‰㤱〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䐾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴吾牵敫⁹渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱畴歲祥渭⵵ㅵⴹ獶栭湵慧祲渭⵵ㅵⴹ扫㍤㌵㠸〹㔲㸢ⴰ㰳愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢畈杮牡⁹渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤱⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭癥湥㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㘲ㄯ‰㤱〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䘾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䐾湥慭歲⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫搭湥慭歲渭⵵ㅵⴹ獶昭湩慬摮渭⵵ㅵⴹ扫㉤㐳㘷ㄱ㐲㸢ⴲ㰱愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢楆汮湡⁤渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤱⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㘲ㄯ‰㤱〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䔾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䤾敲慬摮⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫椭敲慬摮渭⵵ㅵⴹ獶渭牯桴牥⵮物汥湡ⵤ畮甭㤱欭摢ㄱ㌲ㄶ㈱∶㈾〭⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴举牯桴牥牉汥湡⁤渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴱ⤰⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭癥湥㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㘲ㄯ‰㤱〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䔾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䔾杮慬摮⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫攭杮慬摮渭⵵ㅵⴹ獶猭楷穴牥慬摮渭⵵ㅵⴹ扫㍤㐰㠸〹ㄲ㸢ⴱ㰰愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢睓瑩敺汲湡⁤渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤰⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㘲ㄯ‰㠱㌺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䈾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䈾汵慧楲⁡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱畢杬牡慩渭⵵ㅵⴹ獶札敲捥ⵥ畮甭㤱欭摢㐳㠶㤸㈰∷㈾〭⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴䜾敲捥⁥渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤰⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭癥湥㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㘲ㄯ‰㠱㌺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䈾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䬾穡歡獨慴渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱慫慺桫瑳湡渭⵵ㅵⴹ獶氭瑩畨湡慩渭⵵ㅵⴹ扫㍤㘵㠸〹㠲㸢ⴰ㰱愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢楌桴慵楮⁡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤰⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㘲ㄯ‰㠱〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䄾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䘾牡敯䤠汳湡獤⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫昭牡敯椭汳湡獤渭⵵ㅵⴹ獶戭汥牡獵渭⵵ㅵⴹ扫㑤㔹㠸〹ㄲ㸢ⴰ㰵愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢敂慬畲⁳渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤳⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭癥湥㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㘲ㄯ‰㠱〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䄾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䌾灹畲⁳渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱祣牰獵渭⵵ㅵⴹ獶渭牯桴洭捡摥湯慩渭⵵ㅵⴹ扫㑤㔸㠸〹〲㸢ⴲ㰴愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢潎瑲⁨慍散潤楮⁡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴲ⤱⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㘲ㄯ‰㘱〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䐾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴派污慴⠠꾻
唨㤱㰩琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫洭污慴渭⵵ㅵⴹ獶札潥杲慩渭⵵ㅵⴹ扫㑤㜶㠸〹〲㸢ⴰ㰱愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢敇牯楧⁡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤱⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯攭敶≮ਾ††††††††††琼⁤潣獬慰㵮㜢•污杩㵮挢湥整≲㰾瑳潲杮猠祴敬∽潣潬㩲敒≤ਾ††††††††††††††桔믡₩慨Ⱪ丠썧禠㈠⼵〱㈯㈰㰱猯牴湯㹧⼼摴ਾ††††††††⼼牴ਾ††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭癥湥㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㔲ㄯ‰㈲〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䘾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䌾敺档⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫挭敺档渭⵵ㅵⴹ獶猭慰湩渭⵵甭㤱欭摢㜳㠴㤸㈰∸ㄾ㌭⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴匾慰湩⠠꾻
唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤲⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㔲ㄯ‰㈲〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䘾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴匾潬慶楫⁡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱汳癯歡慩渭⵵ㅵⴹ獶瀭牯畴慧⵬畮甭㤱欭摢㐲㔵ㄳ㈱∱㈾㐭⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴倾牯畴慧渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤳⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭癥湥㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㔲ㄯ‰〲〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䌾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䄾摮牯慲†ㅕ‹渨믡⦯⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱湡潤牲ⵡ甭㤱渭⵵獶洭汯潤慶渭⵵ㅵⴹ扫㍤㜱㠸〹㔲㸢ⴱ㰰愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢潍摬癯⁡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤰⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㔲ㄯ‰〲〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䌾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䄾扬湡慩唠㤱渨믡⦯⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱污慢楮ⵡㅵ渹⵵獶眭污獥渭⵵ㅵⴹ扫㍤㜰㠸〹㐲㸢ⴱ㰴愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢慗敬⁳渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤲⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭癥湥㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㔲ㄯ‰㤱㌺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䘾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䴾湯整敮牧渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱潭瑮湥来潲渭⵵ㅵⴹ獶戭獯楮ⵡ畮甭㤱欭摢㌲㔵ㄳ㈱∰〾ㄭ⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴䈾獯楮⁡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤱⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㔲ㄯ‰㤱㌺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䘾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䄾浲湥慩⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫愭浲湥慩渭⵵ㅵⴹ獶攭瑳湯慩渭⵵ㅵⴹ扫㑤㠸㠸〹㌲㸢ⴰ㰶愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢獅潴楮⁡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤲⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭癥湥㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㔲ㄯ‰㘱〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䔾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䰾敩档整獮整湩⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫氭敩档整獮整湩渭⵵ㅵⴹ獶氭瑡楶ⵡ畮甭㤱欭摢㌳㠸㤸㈰∸〾〭⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴䰾瑡楶⁡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤰⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㔲ㄯ‰㘱〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䔾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䬾獯癯ㅕ⠹꾻㰩琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫欭獯癯ⵯㅵ渹⵵獶挭潲瑡慩渭⵵ㅵⴹ扫㍤㠲㠸〹㜲㸢ⴰ㰱愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢牃慯楴⁡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤱⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯攭敶≮ਾ††††††††††琼⁤潣獬慰㵮㜢•污杩㵮挢湥整≲㰾瑳潲杮猠祴敬∽潣潬㩲敒≤ਾ††††††††††††††桃믡₧桮뫡璭‬李ꃃ⁹㐲ㄯ⼰〲ㄲ⼼瑳潲杮㰾琯㹤 †††††††㰠琯㹲 †††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷攠敶≮ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼴〱〠㨱〰⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱅琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢睓瑩敺汲湡⁤渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱睳瑩敺汲湡ⵤ畮甭㤱瘭⵳物汥湡ⵤ畮甭㤱欭摢㤳㠳㤸㈰∹㌾㈭⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴䤾敲慬摮⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤㌨ㄭ㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷∠ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼴〱〠㨰〰⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱁琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢敎桴牥慬摮⁳渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱敮桴牥慬摮⵳畮甭㤱瘭⵳畡瑳楲ⵡ畮甭㤱欭摢㐳㠱㤸㈰∲〾ㄭ⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴䄾獵牴慩⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤〨〭㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷癥湥㸢 †††††††††㰠摴挠汯灳湡∽∷愠楬湧∽散瑮牥㸢猼牴湯⁧瑳汹㵥挢汯牯刺摥㸢 †††††††††††††吠ꦻ戠뫡禣‬李ꃃ⁹㌲ㄯ⼰〲ㄲ⼼瑳潲杮㰾琯㹤 †††††††㰠琯㹲 †††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷攠敶≮ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼳〱㈠㨲㤵⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱁琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢敂慬畲⁳渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱敢慬畲⵳畮甭㤱瘭⵳潮瑲⵨慭散潤楮ⵡ畮甭㤱欭摢㘳㠵㤸㈰∸㌾ㄭ⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴举牯桴䴠捡摥湯慩⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤ㄨ〭㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷∠ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼳〱㈠㨲㤵⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱄琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢楆汮湡⁤渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱楦汮湡ⵤ畮甭㤱瘭⵳畴歲祥渭⵵ㅵⴹ扫㍤㌳㠸〹㌲㸢ⴵ㰰愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢畔歲祥⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤㈨〭㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷攠敶≮ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼳〱㈠㨱〰⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱄琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢潒慭楮⁡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱潲慭楮ⵡ畮甭㤱瘭⵳慭瑬ⵡ畮甭㤱欭摢㔳㠷㤸㈰∹㔾㈭⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴派污慴⠠꾻
唨㤱㰩琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤㌨ㄭ㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷∠ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼳〱㈠㨱〰⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱁琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢捓瑯慬摮⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫猭潣汴湡ⵤ畮甭㤱瘭⵳歵慲湩ⵥ畮甭㤱欭摢㔳㠱㤸㈰∳ㄾㄭ⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴唾牫楡敮⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤〨〭㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷攠敶≮ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼳〱㈠㨰〰⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱇琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢潎睲祡⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫渭牯慷⵹畮甭㤱瘭⵳潰慬摮渭⵵ㅵⴹ扫㍤㔱㠸〹㌲㸢ⴳ㰱愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢潐慬摮⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤ㄨ〭㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷∠ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼳〱㈠㨰〰⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱅琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢湅汧湡⁤渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱湥汧湡ⵤ畮甭㤱瘭⵳潮瑲敨湲椭敲慬摮渭⵵ㅵⴹ扫㍤㌸㠸〹㠲㸢ⴸ㰱愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢潎瑲敨湲䤠敲慬摮⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤㈨ㄭ㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷攠敶≮ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼳〱ㄠ㨹〰⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱄琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢敄浮牡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱敤浮牡⵫畮甭㤱瘭⵳畨杮牡⵹畮甭㤱欭摢㈳㠳㤸㈰∲㌾〭⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴䠾湵慧祲⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤㈨〭㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷∠ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼳〱ㄠ㨹〰⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱇琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢瑉污⁹渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱瑩污⵹畮甭㤱瘭⵳穡牥慢橩湡渭⵵ㅵⴹ扫㍤㔰㠸〹㈲㸢ⴹ㰰愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢穁牥慢橩湡⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤㔨〭㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷攠敶≮ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼳〱ㄠ㨸〳⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱂琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢畂杬牡慩⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫戭汵慧楲ⵡ畮甭㤱瘭⵳慫慺桫瑳湡渭⵵ㅵⴹ扫㍤㘲㠸〹㔲㸢ⴳ㰰愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢態慺桫瑳湡⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤㈨〭㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷∠ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼳〱ㄠ㨸〳⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱂琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢片敥散⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫札敲捥ⵥ畮甭㤱瘭⵳楬桴慵楮ⵡ畮甭㤱欭摢㌳㠶㤸㈰∶㔾ㄭ⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴䰾瑩畨湡慩⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤㐨〭㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷攠敶≮ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼳〱ㄠ㨷〰⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱁琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢慆潲⁥獉慬摮⁳渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱慦潲ⵥ獩慬摮⵳畮甭㤱瘭⵳祣牰獵渭⵵ㅵⴹ扫㍤㔷㠸〹㤲㸢ⴲ㰰愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢祃牰獵⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤〨〭㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷∠ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢浩ⵥ敲畳瑬琭硥≴㈾⼳〱ㄠ㨶〰⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴散瑮牥㸢㱄琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸爭杩瑨㸢獉慲汥⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫椭牳敡⵬畮甭㤱瘭⵳敧牯楧ⵡ畮甭㤱欭摢㐳㠷㤸㈰∸ㄾㄭ⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴䜾潥杲慩⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠ⴡ㰭摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤 †††††††㰠摴㰾琯㹤ⴭਾ††††††††琼㹤ㄨ〭㰩琯㹤 †††††㰠琯㹲 †††††††††††††††††㰠牴挠慬獳∽慭捴⵨潲⁷潲⵷癥湥㸢 †††††††††㰠摴挠汯灳湡∽∷愠楬湧∽散瑮牥㸢猼牴湯⁧瑳汹㵥挢汯牯刺摥㸢 †††††††††††††吠ꦻ猠ꇃⱵ丠썧禠㈠⼲〱㈯㈰㰱猯牴湯㹧⼼摴ਾ††††††††⼼牴ਾ††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭癥湥㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㈲ㄯ‰㈲〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䘾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䌾敺档⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫挭敺档渭⵵ㅵⴹ獶猭潬慶楫ⵡ畮甭㤱欭摢㐳㠴㤸㈰∵㈾ㄭ⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴匾潬慶楫⁡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴰ⤰⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㈲ㄯ‰㈲〺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䘾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴匾慰湩⠠꾻
唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱灳楡⵮畮ⴭㅵⴹ獶瀭牯畴慧⵬畮甭㤱欭摢㈱㔵ㄳ㈱∹㐾〭⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴倾牯畴慧渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴴ⤰⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭癥湥㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㈲ㄯ‰〲㌺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䔾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䌾潲瑡慩⠠꾻
ㅕ㰹琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽敲畳瑬札慯⵬摴•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††††愼挠慬獳∽捳牯汥湩≫栠敲㵦⼢敫⵴畱ⵡ潢杮搭⽡煫挭潲瑡慩渭⵵ㅵⴹ獶氭瑡楶ⵡ畮甭㤱欭摢〳㠸㤸㈰∵㌾ㄭ⼼㹡 †††††††㰠琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸氭晥≴䰾瑡楶⁡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴱ⤱⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††††††††††琼⁲汣獡㵳洢瑡档爭睯爠睯‭㸢 †††††††㰠摴挠慬獳∽楴敭爭獥汵⵴整瑸㸢㈲ㄯ‰㤱㌺㰰琯㹤 †††††††㰠摴挠慬獳∽整瑸挭湥整≲䘾⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴楲桧≴䴾湯整敮牧渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳爢獥汵⵴潧污琭≤愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††††㰠⁡汣獡㵳猢潣敲楬歮•牨晥∽欯瑥焭慵戭湯ⵧ慤欯⵱潭瑮湥来潲渭⵵ㅵⴹ獶愭浲湥慩渭⵵ㅵⴹ扫㑤㠷㠸〹㈲㸢ⴴ㰰愯ਾ††††††††⼼摴ਾ††††††††琼⁤汣獡㵳琢硥⵴敬瑦㸢牁敭楮⁡渨믡⦯唠㤱⼼摴ਾ††††††††ℼⴭ琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ਾ††††††††琼㹤⼼摴ⴾ㸭 †††††††㰠摴⠾ⴴ⤰⼼摴ਾ††††††⼼牴ਾ††††††††⼼扴摯㹹 †㰠琯扡敬ਾ††戼㹲 †㰠楤⁶汣獡㵳稢湯ⵥ潮楴散㸢呈›랻猠믡ₑ楨믡炇ㄠ⠠慈晬琭浩⥥簠䘠㩔吠믡₷醻挠뫡₣牴뫡溭⠠畆汬琭浩⥥⼼楤㹶 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼敳瑣潩㹮 †††㰠搯癩ਾ††††搼癩挠慬獳∽牧摩〳‰牦朠楲㍤〰ㅟ㄰∰㰾楤⁶汣獡㵳戢硯湟睥㐲≨㰾楤⁶汣獡㵳栢慥彤潢彸敮㉷栴㸢猼慰汣獡㵳琢扡江瑡獥彴敮獷㸢썃採琠궺釄뫡疥猠뫡炯搠薻慲⼼灳湡㰾搯癩㰾楤⁶汣獡㵳猢牣汯彬敮獷㐲㸢甼汣獡㵳氢獩彴敮獷㐲⁨楬瑳江瑡獥彴敮獷㸢氼⁩汣獡㵳挢敬牡楦≸㰾灳湡挠慬獳∽楴敭江獩彴敮獷㐲≨ㄾ㨹〳⼼灳湡㰾⁡牨晥∽戯湯ⵧ慤愭桮栯湡ⵧ桮瑡愭桮港慨⵮楤桮猭楯欭潥搭湯慣瑳牥爭癯牥⵳獶猭湵敤汲湡ⵤ㤱㍨ⴰ杮祡㈭ⴷ㈱渭㘷ㄹ栮浴≬琠瑩敬∽桎뫡溭쐠讻桮‬潳⁩썫澨䐠湯慣瑳牥删癯牥⁳獶匠湵敤汲湡Ɽㄠ根〳渠썧禠㈠⼷㈱•汣獡㵳琢瑩敬江獩彴敮獷㐲≨举궺釄믡溋ⱨ猠楯欠ꣃ潄据獡整⁲潒敶獲瘠⁳畓摮牥慬摮‬㤱㍨‰杮ꃃ⁹㜲ㄯ㰲愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳挢敬牡楦≸㰾灳湡挠慬獳∽楴敭江獩彴敮獷㐲≨㈾㨱〰⼼灳湡㰾⁡牨晥∽术慩⵩桫捡港慨⵮楤桮猭楯欭潥渭牯桴慥瑳甭楮整ⵤ獶洭浵慢⵩楣祴㈭栱〰渭慧⵹㜲ㄭⴲ㝮㠶⸹瑨汭•楴汴㵥丢궺釄믡溋ⱨ猠楯欠ꣃ潎瑲敨獡⁴湕瑩摥瘠⁳畍扭楡䌠瑩ⱹ㈠栱〰渠썧禠㈠⼷㈱•汣獡㵳琢瑩敬江獩彴敮獷㐲≨举궺釄믡溋ⱨ猠楯欠ꣃ潎瑲敨獡⁴湕瑩摥瘠⁳畍扭楡䌠瑩ⱹ㈠栱〰渠썧禠㈠⼷㈱⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳∽汣慥晲硩㸢猼慰汣獡㵳琢浩彥楬瑳湟睥㉳栴㸢㈲〺㰰猯慰㹮愼栠敲㵦⼢潢杮搭ⵡ湡⽨慨杮渭慨⵴湡⽨桮湡搭湩⵨潳⵩敫ⵯ敤扲⵹潣湵祴瘭⵳敷瑳戭潲⵭㈲とⴰ杮祡㈭ⴷ㈱渭㘷㌸栮浴≬琠瑩敬∽桎뫡溭쐠讻桮‬潳⁩썫澨䐠牥祢䌠畯瑮⁹獶圠獥⁴牂浯‬㈲と‰杮ꃃ⁹㜲ㄯ∲挠慬獳∽楴汴彥楬瑳湟睥㉳栴㸢桎뫡溭쐠讻桮‬潳⁩썫澨䐠牥祢䌠畯瑮⁹獶圠獥⁴牂浯‬㈲と‰杮ꃃ⁹㜲ㄯ㰲愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳挢敬牡楦≸㰾灳湡挠慬獳∽楴敭江獩彴敮獷㐲≨〾㨰〰⼼灳湡㰾⁡牨晥∽猯楯欭潥戭湯ⵧ慤猯楯欭潥砭敩⵮敫ⵯ慴⵩楸⵵桴浯渭慨⵴潨⵭慮⵹㜲ㄭⴲ摶東戭⵩㝮㠶⸰瑨汭•楴汴㵥匢楯欠ꣃ楸꫃‭썋澨琠ꃃ⁩覻⁵桴ꇆ桮뫡璥栠듃慮⁹㜲ㄯ㨲嘠郄䝑䈠믡⊉挠慬獳∽楴汴彥楬瑳湟睥㉳栴㸢潓⁩썫澨砠썩溪ⴠ䬠ꣃ썴榠砠믡疉琠왨涡渠ꖺ⁴써涴渠祡㈠⼷㈱›쑖冐⁇覻⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳∽汣慥晲硩㸢猼慰汣獡㵳琢浩彥楬瑳湟睥㉳栴㸢〰〺㰰猯慰㹮愼栠敲㵦⼢楧楡欭慨⽣桮湡搭湩⵨潳⵩敫ⵯ潫祮獡潰⵲獶戭獥歩慴⵳栰渭慧⵹㠲ㄭⴲ㝮㠶⸵瑨汭•楴汴㵥丢궺釄믡溋ⱨ猠楯欠ꣃ潋祮獡潰⁲獶䈠獥歩慴ⱳ〠⁨杮ꃃ⁹㠲ㄯ∲挠慬獳∽楴汴彥楬瑳湟睥㉳栴㸢桎뫡溭쐠讻桮‬潳⁩썫澨䬠湯慹灳牯瘠⁳敂楳瑫獡‬栰渠썧禠㈠⼸㈱⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳∽汣慥晲硩㸢猼慰汣獡㵳琢浩彥楬瑳湟睥㉳栴㸢〰㌺㰰猯慰㹮愼栠敲㵦⼢潢杮搭ⵡ湡⽨档浡楰湯桳灩港慨⵮楤桮猭楯欭潥焭牰瘭⵳潢牵敮潭瑵⵨栰〳渭慧⵹㠲ㄭⴲ㝮㠶⸷瑨汭•楴汴㵥丢궺釄믡溋ⱨ猠楯欠ꣃ偑⁒獶䈠畯湲浥畯桴‬栰〳渠썧禠㈠⼸㈱•汣獡㵳琢瑩敬江獩彴敮獷㐲≨举궺釄믡溋ⱨ猠楯欠ꣃ偑⁒獶䈠畯湲浥畯桴‬栰〳渠썧禠㈠⼸㈱⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳∽汣慥晲硩㸢猼慰汣獡㵳琢浩彥楬瑳湟睥㉳栴㸢㄰㌺㰰猯慰㹮愼栠敲㵦⼢楧楡欭慨⽣獩慲汥港慨⵮楤桮猭楯欭潥洭捡慣楢瀭瑥桡琭歩慶瘭⵳慭捣扡⵩整⵬癡癩ㄭ㍨ⴰ杮祡㈭ⴸ㈱渭㘷㐸栮浴≬琠瑩敬∽桎뫡溭쐠讻桮‬潳⁩썫澨䴠捡慣楢倠瑥桡吠歩慶瘠⁳慍捣扡⁩敔癁癩‬栱〳渠썧禠㈠⼸㈱•汣獡㵳琢瑩敬江獩彴敮獷㐲≨举궺釄믡溋ⱨ猠楯欠ꣃ慍捣扡⁩敐慴⁨楔癫⁡獶䴠捡慣楢吠汥䄠楶ⱶㄠ㍨‰杮ꃃ⁹㠲ㄯ㰲愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳挢敬牡楦≸㰾灳湡挠慬獳∽楴敭江獩彴敮獷㐲≨〾㨳〰⼼灳湡㰾⁡牨晥∽猯楯欭潥瀭慨⵴潧⽣潳⵩祴氭ⵥ敫ⵯ桰瑡札捯渭睥慣瑳敬瘭⵳畭㌭とⴰ杮祡㈭ⴸ㈱渭㘷ㄸ栮浴≬琠瑩敬∽潓⁩랻氠믡₇썫澨瀠ꆺ⁴썧掳丠睥慣瑳敬瘠⁳啍‬栳〰渠썧禠㈠⼸㈱•汣獡㵳琢瑩敬江獩彴敮獷㐲≨匾楯琠믡₷螻欠ꣃ桰뫡璡朠돃⁣敎捷獡汴⁥獶䴠ⱕ㌠と‰杮ꃃ⁹㠲ㄯ㰲愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳挢敬牡楦≸㰾灳湡挠慬獳∽楴敭江獩彴敮獷㐲≨〾㨳〰⼼灳湡㰾⁡牨晥∽术慩⵩桫捡港慨⵮楤桮猭楯欭潥猭⵴牴極敤獮ⵥ獶愭⵳略数⵮栳〰渭慧⵹㠲ㄭⴲ㝮㤶⸰瑨汭•楴汴㵥丢궺釄믡溋ⱨ猠楯欠ꣃ瑓‮牔極敤獮⁥獶䄠⁓畅数Ɱ㌠と‰杮ꃃ⁹㠲ㄯ∲挠慬獳∽楴汴彥楬瑳湟睥㉳栴㸢桎뫡溭쐠讻桮‬潳⁩썫澨匠⹴吠畲摩湥敳瘠⁳十䔠灵湥‬栳〰渠썧禠㈠⼸㈱⼼㹡⼼楬㰾甯㹬⼼楤㹶⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽潢彸敮㉷栴㸢搼癩挠慬獳∽敨摡扟硯湟睥㐲≨㰾灳湡挠慬獳∽慴形慬整瑳湟睥≳匾楯欠ꣃ潨㱴猯慰㹮⼼楤㹶甼汣獡㵳戢硯猭楯欭潥㸢氼㹩猼慰㹮椼杭猠捲∽琯敨敭⽳潭楢敬椯慭敧⽳慨灰⹹灪来㸢⼼灳湡㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯慨灰汹捵癫⹮潣≭琠牡敧㵴弢汢湡≫䠾灡汰汹捵㱫愯㰾氯㹩氼㹩猼慰㹮椼杭猠捲∽琯敨敭⽳敤慦汵⽴浩条獥椯潣⵮湡⹨湰≧㰾猯慰㹮愼栠敲㵦⼢潢杮搭ⵡ湡⵨㉣栮浴≬匾楯欠ꣃ썢溳⁧釄ꇃ䄠桮⼼㹡⼼楬㰾楬㰾灳湡㰾浩⁧牳㵣⼢桴浥獥搯晥畡瑬椯慭敧⽳捩湯礭瀮杮㸢⼼灳湡㰾⁡牨晥∽戯湯ⵧ慤礭挭〳栮浴≬匾楯欠ꣃ썢溳⁧釄ꇃ쌠㲝愯㰾氯㹩氼㹩猼慰㹮椼杭猠捲∽琯敨敭⽳敤慦汵⽴浩条獥椯潣⵮ㅣ瀮杮㸢⼼灳湡㰾⁡牨晥∽振灵挭ⴱ档浡楰湯氭慥畧ⵥ㍣⸲瑨汭㸢潓⁩썫澨戠돃杮쐠쎑₡썃為䌠㰱愯㰾氯㹩氼㹩猼慰㹮椼杭猠捲∽琯敨敭⽳敤慦汵⽴浩条獥椯潣⵮扴⹮湰≧㰾猯慰㹮愼栠敲㵦⼢潢杮搭ⵡ慴⵹慢⵮桮ⵡ㍣⸷瑨汭㸢潓⁩썫澨吠ꋃ⁹慂桎㱡愯㰾氯㹩氼㹩猼慰㹮椼杭猠捲∽琯敨敭⽳敤慦汵⽴浩条獥椯潣⵮畤⹣湰≧㰾猯慰㹮愼栠敲㵦⼢潢杮搭ⵡ畤ⵣ㉣⸸瑨汭㸢潓⁩썫澨쐠ꦻ㱣愯㰾氯㹩氼㹩猼慰㹮椼杭猠捲∽琯敨敭⽳敤慦汵⽴浩条獥椯潣⵮桰灡瀮杮㸢⼼灳湡㰾⁡牨晥∽戯湯ⵧ慤瀭慨⵰㉣⸹瑨汭㸢潓⁩썫澨倠써炡⼼㹡⼼楬㰾甯㹬⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽楨摤湥砭⁳楨摤湥猭≭㰾⁡牨晥∽∣琠牡敧㵴弢汢湡≫挠慬獳∽慢湮牥氭湩≫椠㵤猢潨⵷摡⵳㈴㸢椼杭挠慬獳∽敲灳湯楳敶•牳㵣栢瑴獰⼺洯摥慩欮潥潢杮慤㈱⸳潣⽭摡彳桴浵⽢〲ㄲ〯⼹〱㘯㌱㙢㐷ちㄵ㕣ㅟ㌶㈱㌸㄰⸸楧≦愠瑬∽畑뫡溣⁧썣澡㸢⼼㹡⼼楤㹶⼼楤㹶††⼼楤㹶㰊洯楡㹮ਊ猼祴敬ਾ††吮䱙呅彔‴੻††††慢正牧畯摮挭汯牯›㐣㘳㤵㬰 †††氠湩ⵥ敨杩瑨›㈲硰਻††੽ †⸠潤杮′੻††††慢正牧畯摮›杲慢ㄨ㐹‬㈳‬㠳‬ㄮ⤴਻††††潢摲牥戭瑯潴⵭潣潬㩲⌠散ㅡ㌹਻††††潦瑮眭楥桧㩴㜠〰਻††††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀲㭸 †素ਊ††吮䱙呅彔愳昺物瑳挭楨摬笠 †††戠牯敤⵲敬瑦›瀱⁸潳楬⁤牴湡灳牡湥㭴 †素ਊ††吮䱙呅彔愳‬吮䱙呅彔戳‬吮䱙呅彔挳‬吮䱙呅彔搳笠 †††瀠摡楤杮›瀳㭸 †††瘠牥楴慣⵬污杩㩮琠灯਻††੽ †⸠奔䕌呔㍟⁡੻††††潣潬㩲⌠㘴㘴㘴਻††††整瑸愭楬湧›散瑮牥਻††††楬敮栭楥桧㩴ㄠ瀵㭸 †素ਊ††吮䱙呅彔愳笠 †††戠牯敤㩲ㄠ硰猠汯摩⌠摥晥㑦਻††੽ †⸠奔䕌呔㍟ⱡ⸠奔䕌呔㍟Ɫ⸠奔䕌呔㍟Ᵽ⸠奔䕌呔㍟⁤੻††††慰摤湩㩧㌠硰਻††††敶瑲捩污愭楬湧›潴㭰 †素ਊ††吮䱙呅彔戳笠 †††戠牯敤㩲ㄠ硰猠汯摩⌠摥晥㑦਻††੽ †⸠敫ⵯ敳牡档戠笠 †††映湯⵴楳敺›㌱硰਻††੽ †⸠档瑵汹⁥੻††††潣潬㩲⌠敥㌶㌶਻††੽ †⸠奔䕌呔㍟ⱡ⸠奔䕌呔㍟Ɫ⸠奔䕌呔㍟Ᵽ⸠奔䕌呔㍟⁤੻††††慰摤湩㩧㌠硰਻††††敶瑲捩污愭楬湧›潴㭰 †素ਊ††吮䱙呅彔挳笠 †††挠汯牯›㐣㐶㐶㬶 †††琠硥⵴污杩㩮氠晥㭴 †††瀠摡楤杮氭晥㩴㌠硰਻††††慰摤湩ⵧ楲桧㩴㌠硰਻††੽ †⸠奔䕌呔㍟⁣੻††††潢摲牥›瀱⁸潳楬⁤攣敤晦㬴 †素ਊ††搮湯ㅧ笠 †††戠捡杫潲湵ⵤ潣潬㩲⌠捥ぢぢㄹ਻††††潦瑮眭楥桧㩴㜠〰਻††††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀲㭸 †††戠牯敤⵲潢瑴浯挭汯牯›挣慥㤱㬳 †素ਊ††吮䱙呅彔愲笠 †††挠汯牯›昣晦਻††††整瑸愭楬湧›敬瑦਻††††慰摤湩㩧ㄠ瀰㭸 †††映湯⵴楳敺›㈱硰਻††੽ †⸠潤杮‴੻††††慢正牧畯摮挭汯牯›挣搱昶㭢 †††氠湩ⵥ敨杩瑨›㠱硰਻††੽⼼瑳汹㹥††昼潯整㹲 †㰠楤⁶汣獡㵳昢潯整彲慴≧ਾ††††搼癩挠慬獳∽牧摩ㄱ〲挠敬牡楦≸ਾ††††††搼癩挠慬獳∽潣瑮湥彴潦瑯牥瑟条㸢 †††††††㰠⁡牨晥∽∯挠慬獳∽潬潧晟潯整⁲汦㸢椼杭猠捲∽琯敨敭⽳敤慦汵⽴浩⽧潬潧晟潯整⹲湰≧猠祴敬∽楷瑤㩨㈠〰硰∻‾⼼㹡 †††††㰠搯癩ਾ††††⼼楤㹶 †㰠搯癩ਾ †㰠楤⁶汣獡㵳昢潯整彲慣整㸢搼癩挠慬獳∽牧摩ㄱ〲㸢甼汣獡㵳氢獩彴潦瑯牥损瑡⁥汣慥晲硩㸢氼㹩搼癩挠慬獳∽敨摡晟潯整彲慣整㸢愼栠敲㵦⼢潳⵩敫ⵯ潢杮搭ⵡ㝣⸴瑨汭•楴汴㵥匢楯欠ꣃ楸꫃‭썔榠砠믡疉㸢潓⁩썫澨砠썩溪ⴠ吠ꃃ⁩覻㱵愯㰾搯癩㰾氯㹩氼㹩搼癩挠慬獳∽敨摡晟潯整彲慣整㸢愼栠敲㵦⼢潳⵩敫ⵯ桰瑡札捯挭㘷栮浴≬琠瑩敬∽潓⁩썫澨瀠ꆺ⁴썧掳㸢潓⁩썫澨瀠ꆺ⁴썧掳⼼㹡⼼楤㹶⼼楬㰾楬㰾楤⁶汣獡㵳栢慥彤潦瑯牥损瑡≥㰾⁡牨晥∽戯湯ⵧ慤挭慨⵵ⵡ㑣⸰瑨汭•楴汴㵥䌢써疢쌠⊁䌾써疢쌠㲁愯㰾搯癩㰾楤⁶汣獡㵳栢慥彤潦瑯牥损瑡≥㰾⁡牨晥∽戯湯ⵧ慤挭慨⵵⽡晡ⵣ档浡楰湯⵳敬条敵挭㌶栮浴≬琠瑩敬∽䙁⁃桃浡楰湯⁳敌条敵㸢䙁⁃桃浡楰湯⁳敌条敵⼼㹡⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽敨摡晟潯整彲慣整㸢愼栠敲㵦⼢潢杮搭ⵡ档畡愭愯捦挭灵挭㐶栮浴≬琠瑩敬∽䙁⁃畃≰䄾䍆䌠灵⼼㹡⼼楤㹶⼼楬㰾楬㰾楤⁶汣獡㵳栢慥彤潦瑯牥损瑡≥㰾⁡牨晥∽戯湯ⵧ慤礭挭〳栮浴≬琠瑩敬∽썂溳⁧釄ꇃ쌠⊝䈾돃杮쐠쎑₡鷃⼼㹡⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽敨摡晟潯整彲慣整㸢愼栠敲㵦⼢潢杮搭ⵡ⽹敳楲ⵥⵡ㕣⸳瑨汭•楴汴㵥匢牥敩䄠㸢敓楲⁥㱁愯㰾搯癩㰾楤⁶汣獡㵳栢慥彤潦瑯牥损瑡≥㰾⁡牨晥∽戯湯ⵧ慤礭猯牥敩戭挭㐵栮浴≬琠瑩敬∽敓楲⁥≂匾牥敩䈠⼼㹡⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽敨摡晟潯整彲慣整㸢愼栠敲㵦⼢潢杮搭ⵡ⽹畣⵰畱捯札慩椭慴楬ⵡ㕣⸵瑨汭•楴汴㵥䌢뫃⁰畱믡掑朠慩쌠⊝䌾뫃⁰畱믡掑朠慩쌠㲝愯㰾搯癩㰾楤⁶汣獡㵳栢慥彤潦瑯牥损瑡≥㰾⁡牨晥∽戯湯ⵧ慤礭猯敩⵵畣⵰瑩污慩挭㘵栮浴≬琠瑩敬∽楓꫃⁵썣為쌠⊝匾썩疪挠뫃⁰鷃⼼㹡⼼楤㹶⼼楬㰾楬㰾楤⁶汣獡㵳栢慥彤潦瑯牥损瑡≥㰾⁡牨晥∽戯湯ⵧ慤搭捵挭㠲栮浴≬琠瑩敬∽썂溳⁧釄ꇃ쐠ꦻ≣䈾돃杮쐠쎑₡郄믡掩⼼㹡⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽敨摡晟潯整彲慣整㸢愼栠敲㵦⼢潢杮搭ⵡ畤⽣畢摮獥楬慧挭㤴栮浴≬琠瑩敬∽畂摮獥楬慧㸢畂摮獥楬慧⼼㹡⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽敨摡晟潯整彲慣整㸢愼栠敲㵦⼢潢杮搭ⵡ畤⽣慨杮㈭搭捵挭〵栮浴≬琠瑩敬∽ꆺ杮㈠쐠ꦻ≣䠾뫡溡⁧′郄믡掩⼼㹡⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽敨摡晟潯整彲慣整㸢愼栠敲㵦⼢潢杮搭ⵡ畤⽣畣⵰畱捯札慩搭捵挭ㄵ栮浴≬琠瑩敬∽썃為焠醻⁣楧⁡郄믡掩㸢썃為焠醻⁣楧⁡郄믡掩⼼㹡⼼楤㹶搼癩挠慬獳∽敨摡晟潯整彲慣整㸢愼栠敲㵦⼢潢杮搭ⵡ畤⽣楳略挭灵搭捵挭㈵栮浴≬琠瑩敬∽楓꫃⁵썣為쐠ꦻ≣匾썩疪挠뫃⁰郄믡掩⼼㹡⼼楤㹶⼼楬㰾甯㹬⼼楤㹶⼼楤㹶 †㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦⁸潦瑯牥扟瑯潴≭ਾ††††搼癩挠慬獳∽牧摩ㄱ〲㸢ਊ††††††搼癩挠慬獳∽敬瑦晟潯整⁲楲桧彴潦瑯牥•瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮番瑳晩㭹㸢 †††††††㰠楤㹶敋扯湯摧ㅡ㌲挮浯ⴠ䌠畨썹溪琠慲杮渠궺釄믡溋⁨썢溳⁧釄ꇃ琠敨썫澨渠써₠썣榡瘠ꃃ戠뾺釄믡溙⁧랻氠믡₇썫澨栠湡楤慣⁰㐲㜯㰮搯癩ਾ††††††††搼癩吾믡₫썣採琠醻杮欠꫃琠써溠⁨썴掭⁨釄믡榑쐠ꞺⱵ瀠潨杮쐠馻‬놻⁣왬ꎻ杮‬档뫡溥琠왨우溡Ⱨ쐠馻⁩써溬⁨慲猠ꋃꚀ瘠ꃃ挠ꇃ⁣讻档挠畨莻ꞻ⁡랻氠믡₇썫澨戠돃杮쐠쎑₡牴믡掱琠祵뫡溿琠썲溪猠ꃃ楧潡搠믡掋ⱨ쐠馻⁩杮꧅欠潥潢杮慤㈱″붺瀠써溢琠귃档戠썩溪쐠馻戠뾺釄믡溙⁧썫澨挠뫡₣牴뫡溭‬썫澨琠ꃃ⁩覻⁵썶₠썫澨ㄠ㉸쐠莻쐠욑憰爠⁡썣採搠믡₱釄썯溡挠畨썹溪朠慩渠慨桮渠ꖺ⹴⼼楤㹶 †††††††㰠楤㹶썂溪挠뫡溡⁨釄돃‬档뫃杮琠듃⁩앣溩⁧桴⁵桴뫡炭搠믡₯楬믡疇欠ꣃ牴믡掱琠祵뫡溿⠠摯獤戠杩慤慴
놻⁡牴꫃畱ꇃ琠썲溬⁨桧⁩桮뫡溭瘠ꃃ挠뫡炭渠궺⁴꾻氠螻⁵랻氠믡₇썢溳⁧釄ꇃ挠믡憧洠ꇃ⁹썴溭⁨杙瑥扥氠썩溪琠믡接‬牴믡掱琠뾺⁰釄믡₃閻杮栠믡炣瘠ꃃ猠楯欠ꣃ桮ꃃ挠ꇃ⁩楬꫃ꖻ⁣㐲⁨牴냆믡掛欠楨쐠욑憰爠⁡桮뫡溭쐠讻桮洠ꇃ⁹썴溭⁨馻⁴썣採挠써溭⁨썸採渠ꖺ⹴㰠搯癩ਾउ㰉搯癩ਾउ㰉牢㸯 †††††㰠楤⁶汣獡㵳昢敬瑦晟潯整≲ਾ††††††††搼癩吾慲杮琠써溴⁧楴釄螻궻琠믡溕⁧ꎻ㱰搯癩ਾ††††††††搼癩䌾铃䝎吠⁙钻倠ꚺ⁎誻䡃嘠믡₤剔奕믡亀吠썈五⁇䡔믡₂䡔佁ㄠ㌲⼼楤㹶 †††††††㰠楤㹶桃믡疋琠썲採⁨桮螻馻⁩畤杮›썖₵썈溹⁧아溩㱧搯癩ਾ††††††††搼癩䜾ꖺ⁹桰꧃⁰醻㰠瑳潲杮ㄾ㐷⼹假吭쑔咐⼼瑳潲杮‾潤匠믡₟桔듃杮琠湩瘠ꃃ吠畲膻桴듃杮䠠ꃃ丠믡榙挠뫡炥渠썧禠㈠⼸㐰㈯㄰⸷⼼楤㹶 †††††㰠搯癩ਾ††††††搼癩挠慬獳∽牦爠杩瑨晟潯整≲ਾ††††††††搼癩ਾ††††††††††猼牴湯㹧쐠讻⁡档믡₉楧潡搠믡掋㩨⼼瑳潲杮‾썔憲琠써炡丠썧榴匠潡ⴠ匠慴⁲潔敷Ⱳ戼㹲 †††††††††쐠욑鶻杮䐠냆ꇆ杮쐠쎐溬⁨李螻ⴠ倠왨鶻杮夠꫃썈憲ⴠ儠궺Ꞻ⁵楇뫡禥ⴠ䠠ꃃ丠믡榙਻††††††††⼼楤㹶 †††††††㰠楤㹶猼牴湯㹧郄螻桴ꆺ㱩猯牴湯㹧›ㄫ㐮〸㈶㈴〵㰵搯癩ਾ††††††††搼癩㰾瑳潲杮䔾慭汩⼼瑳潲杮㨾㰠⁡牨晥∽慭汩潴愺獤欮潥潢杮慤杀慭汩挮浯㸢摡⹳敫扯湯摧䁡浧楡⹬潣㱭愯㰾搯癩ਾ††††††⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ††⼼楤㹶㰊是潯整㹲 †㰠楤⁶摩∽楶⵰潦瑯牥•汣獡㵳栢摩敤⵮獸栠摩敤⵮浳㸢 †††㰠楤⁶汣獡㵳朢楲ㅤ㈱‰汣慥晲硩㸢 †††††㰠楤⁶汣獡㵳瘢灩昭潯整⵲湩敮≲ਾ††††††††戼瑵潴汣獡㵳挢潬敳瘭灩昭潯整⵲敲潬摡㸢㱘戯瑵潴㹮 †††††††††††††㰠搯癩ਾ††††⼼楤㹶 †㰠搯癩ਾ㰊ⴡभ搼癩挠慬獳∽汦慯⵴正•瑳汹㵥爢杩瑨›瀰≸ⴾ㸭㰊ⴡ‭†††㰠楤⁶摩∽楨敤晟潬瑡牟杩瑨㸢ⴭਾℼⴭ††††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴楨敤晟潬瑡牟杩瑨⤨㸢꾺⁴畑뫡溣⁧썃澡嬠嵘⼼㹡⼼楤㹶ⴭਾℼⴭ††††搼癩椠㵤昢潬瑡损湯整瑮牟杩瑨㸢ⴭਾℼⴭ††††††愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷瘮ㅮ㠳挮浯㼯慵瑧欽潥潢杮慤㈱∳爠汥∽胢溝景汯潬鶀•慴杲瑥∽扟慬歮㸢椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯敫扯湯摧ㅡ㌲挮浯猯慴楴⽣摡⽳慂湮牥㈭㈰〱〳ⴲ潃湖㌱⸸楧≦眠摩桴∽畡潴•敨杩瑨∽畡潴㸢⼼㹡ⴭਾℼⴭ††††⼼楤㹶ⴭਾℼⴭ㰉搯癩ⴾ㸭 †㰠捳楲瑰猠捲∽愯獳瑥⽳㔵愷摣㈹樯⽳煪敵祲㌭㌮ㄮ洮湩樮㽳㵶㘱ㄳ㤵㔶㔴㸢⼼捳楲瑰ਾ猼牣灩⁴牳㵣⼢獡敳獴㔯㜵捡㥤⼲獪洯楡⹮獪瘿ㄽ㌶㘱㌵㘲∸㰾猯牣灩㹴††愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴∻椠㵤戢捡彫潴≰猠祴敬∽楤灳慬㩹渠湯㭥㸢椼杭猠捲∽琯敨敭⽳敤慦汵⽴浩⽧捩湯瑟灯瀮杮•污㵴∢㰾愯ਾ †㰠捳楲瑰猠捲∽琯敨敭⽳敤慦汵⽴獪漯汷挮牡畯敳⹬獪•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴㰾猯牣灩㹴 †㰠捳楲瑰ਾ††††⠤潤畣敭瑮⸩敲摡⡹畦据楴湯⠠
੻††††††慶⁲睯‽⠤⌢汳摩彥業獳敮獷⤢਻††††††睯⹬睯䍬牡畯敳⡬੻††††††††瑩浥㩳㐠ਬ††††††††慮楶慧楴湯›慦獬ⱥ †††††††瀠条湩瑡潩㩮琠畲ⱥ †††††素㬩 †††素㬩 †㰠猯牣灩㹴ਊ††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ††††⠤⸧潬摡浟牯彥潨敭⤧挮楬正昨湵瑣潩⡮笩 †††††瘠牡瀠条⁥‽⠤桴獩⸩瑡牴✨慤慴瀭条❥㬩 †††††␠愮慪⡸੻††††††††祴数›䜢呅Ⱒ †††††††甠汲›⼧敤慦汵⽴敧⵴潭敲栮浴❬ਬ††††††††慤慴›੻††††††††††慰敧㨠瀠条੥††††††††ⱽ †††††††搠瑡呡灹㩥∠瑨汭Ⱒ †††††††猠捵散獳›畦据楴湯洨杳笩 †††††††††椠⡦獭⥧笠 †††††††††††␠✨氮慯彤潭敲桟浯❥⸩瑡牴✨慤慴瀭条❥瀬牡敳湉⡴慰敧⬩⤱਻††††††††††††⠤⸧楬瑳湟睥彳湩敤彸㉶浟牯❥⸩灡数摮洨杳㬩 †††††††††素 †††††††††椠⡦獭⹧敬杮桴㰠ㄠ⤰੻††††††††††††⠤⸧潬摡浟牯彥潨敭⤧栮摩⡥㬩 †††††††††素 †††††††素 †††††素㬩 †††素㬩 †㰠猯牣灩㹴ऊ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ畦据楴湯栠摩彥汦慯彴楲桧⡴
੻††慶⁲潣瑮湥⁴‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤昧潬瑡损湯整瑮牟杩瑨⤧਻††慶⁲楨敤㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮祂摉✨楨敤晟潬瑡牟杩瑨⤧਻††晩⠠潣瑮湥⹴瑳汹⹥楤灳慬⁹㴽∠潮敮⤢ †笠潣瑮湥⹴瑳汹⹥楤灳慬⁹‽戢潬正㬢栠摩⹥湩敮䡲䵔⁌‽㰧⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰栺摩彥汦慯彴楲桧⡴∩吾뫡璯儠ꎺ杮䌠ꇃ塛㱝愯✾※੽††††汥敳笠挠湯整瑮献祴敬搮獩汰祡㴠∠潮敮㬢栠摩⹥湩敮䡲䵔⁌‽㰧⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰栺摩彥汦慯彴楲桧⡴∩堾浥儠ꎺ杮䌠ꇃ㱯愯✾਻††੽††੽⼼捳楲瑰ਾ††⼼潢祤ਾ††⼼瑨汭ਾ